Styrning och uppföljning

Vd för Concordia Maritime är ansvarig för att samordna och driva företagets hållbarhetsarbete på en övergripande nivå och för att kontinuerligt rapportera utvecklingen till styrelsen. Styrelsen följer löpande upp koncernens arbete med hållbarhetsfrågor. Utvecklingen avhandlas alltid som egen punkt på dagordningen vid varje ordinarie styrelsemöte.

Concordia Maritime har en rad interna regelverk som tillsammans med externa regler och lagar utgör ramarna för verksamheten. Dessa omfattar bl a Bolagsordning, styrelsens arbetsordning, vd-instruktioner, uppförandekod, hållbarhetspolicy, informationspolicy, finanspolicy och attestinstruktion. 

Uppföljning i samarbete med partners

Tillsammans med företagets samarbetspartners, huvudsakligen Stena Bulk och Northern Marine Management (NMM) bedrivs ett kontinuerligt arbete i syfte att utveckla hållbara arbetssätt och förbättra hållbarhetsprestandan ytterligare.

Uppföljning av arbetet med säkerhetsrelaterade, miljömässiga och sociala frågor sker kvartalsvis. Resultaten protokollförs och används i det löpande förbättringsarbetet. Såväl Stena Bulk som NMM har väl utbyggda
rutiner och processer för att säkerställa att respektive verksamhet bedrivs i linje med ställda mål och ConcordiaMaritimes Code of Conduct.

Under 2022 etablerades nya rutiner avseende kundkännedom och sanktionskontroll. Arbetet sker i nära samarbete med Stena Bulk och extern juridisk partner

Visselblåsarfunktion

Inom Stena Sfären finns en koncerngemensam visselblåsarfunktion. Om en medarbetare upptäcker något som bryter mot Concordia Maritimes, Stena Bulks eller NMMs uppförandekoder, policys eller tillämplig lag finns möjlighet att anonymt rapportera missförhållanden. Tjänsten tillhandahålls av en extern samarbetspartner och all information krypteras för att säkerställa medarbetarnas anonymitet.