Hållbarhetspolicy för Concordia Maritime AB (publ)

Denna hållbarhetspolicy antogs av styrelsen i Concordia Maritime AB 15 december 2015. Senast reviderad 29 april 2020.

Hållbarhetspolicyns syfte

Syftet med denna hållbarhetspolicy är att beskriva vad hållbarhet betyder för Concordia Maritime och vilket ansvar vi och våra samarbetspartners har gentemot de samhällen i vilka vi verkar. Policyn är ett komplement till Concordia Maritimes Code of Conduct, som talar om vilka vi är och hur vi bedriver verksamheten för att leva upp till vårt ansvar.

Concordia Maritimes syn på hållbarhet

För Concordia Maritime går omtanke och respekt för människor och miljö hand i hand med frågor kring säkerhet, kvalitet och transporteffektivitet. Såväl kunder och medarbetare som samhället i stort gynnas av säkra transporter, optimerad logistik och bränsleeffektiva fartyg.

Syftet med vårt hållbarhetsarbete är att skapa långsiktig lönsamhet för bolaget. Detta uppnås genom att integrera hållbarhetsfrågor i våra affärsprocesser och kundrelationer i så hög utsträckning som möjligt.

För oss på Concordia Maritime är hållbarhet att:

  • Bedriva tanktransporter så säkert som möjligt. Att skydda havsmiljön är av allra största betydelse. De enda hänsyn som har företräde är de som gäller människors säkerhet. Via Stena Teknik har vi tillgång till världsledande kompetens inom fartygsutveckling och byggnation. Tillsammans med Northern Marine Group utförs varje dag ett systematiskt säkerhets- och underhållsarbete ombord på alla våra fartyg för att minimera risken för skada på människa, egendom och miljö. Att visa omtanke för våra medarbetare genom att erbjuda en säker och trygg arbetsplats är en självklarhet och skapar även affärsmässiga fördelar, exempelvis genom färre avbrott i operationen.

  • Bedriva tanktransporter så effektivt som möjligt. I samarbete med Stena Teknik och Stena Bulk arbetar vi kontinuerligt med att optimera fartygens bränsleeffektivitet genom fartygsdesign, utveckling av åtgärder för existerande fartyg och genom en effektiv kommersiell operation. Det handlar dels om att optimera logistik och laster, dels om att resa för resa operativt styra och följa upp varje fartygs reseekonomi.

  • Säkerställa en finansiell utveckling som gör det möjligt för oss att investera i vår fortsatta utveckling. Därigenom kan vi skapa värde för ägare, medarbetare, kunder och samhälle– på kort och lång sikt.

  • Vi erbjuder våra medarbetare i land och till sjöss konkurrenskraftiga, rättvisa villkor inklusive möjlighet till kompetensutveckling och sociala förmåner. Samtliga medarbetare ombord på våra fartyg omfattas av ITF-avtal. 

  • Vi respekterar internationellt erkända mänskliga rättigheter och säkerställer att vi inte på något sätt bidrar till att kränka mänskliga rättigheter genom vår verksamhet.

  • Vi har nolltolerans mot mutor och korruption. Vi strävar efter att eliminera så kallade facilitation payments.

  • Hållbarhetsaspekter utgör del i beslutsunderlaget inför affärer och uppgörelser med kunder och partners. Aspekter avseende påverkan på säkerhet och miljö ska finnas med som del i underlaget inför kommande investeringar, kundrelationer eller partnerskap. Sett till enskilda investeringar ska eventuella merkostnader i varje enskilt fall ställas mot bedömd värdehöjande effekt på kort och/eller lång sikt.

Styrning och uppföljning av hållbarhetsarbetet

VD för Concordia Maritime är ansvarig för att samordna och driva företagets hållbarhetsarbete på en övergripande nivå och för att kontinuerligt rapportera utvecklingen till styrelsen. Hållbarhetsarbetet avhandlas alltid som egen punkt på dagordningen vid varje ordinarie styrelsemöte.

En stor del av Concordia Maritimes dagliga operativa arbete köps in från samarbetspartners, främst inom Stena Sfären. Därmed tar sig vårt hållbarhetsarbete till stor del uttryck i det arbete som utförs i våra samarbetspartners respektive verksamheter.

Samtliga våra samarbetspartners har väl utvecklade system och rutiner för regelbunden uppföljning, rapportering och vidareutveckling av hållbarhetsarbetet. Till exempel förser våra partners oss med löpande avvikelserapportering samt veckovisa uppdateringar kring vettingkontroller. Tillsammans med representanter för våra partners har vi kvartalsvis uppföljning av arbetet med säkerhets-, miljö- och medarbetarfrågor.

 

Göteborg 15 december 2015

Styrelsen i Concordia Maritime AB