Affärsmodell

Concordia Maritimes affärsmodell består av två ben, en daglig ­fartygsoperation samt köp och försäljning av fartyg.

Daglig operation

Intäkterna från den dagliga operationen härrör huvudsakligen från ersättning för kontraktering via antingen spotmarknaden eller genom tidsutbefraktning. Vid spotbefraktning är nivån på frakt­raterna helt rörlig och baseras på utbud och efterfrågan i varje given stund. Vid tidsutbefraktning utgörs intäkterna ­istället av en i förväg överenskommen dygnshyra som löper över hela den förhandlade kontraktsperioden. Nivån på hyran avgörs av marknadsläget vid kontraktets ingång och kontraktets längd. Till de främsta kost­naderna för ett rederi hör resekostnader (bränsleförbrukning och hamnavgifter), dagskostnader (besättning, försäkring och löpande underhåll), samt kapitalkostnader.

Köp och försäljning av fartyg

Tanksjöfart är till naturen kapitalintensivt med stora värden bundna i själva fartygen. Priserna på både nytt- och andrahandstonnage varierar i takt med marknaden och fartygets kondition. Förmågan att optimera tidpunkten för köp och försäljning är därför avgörande för den totala lönsamheten i affären.