Årsstämma 2015

Aktieägarna i Concordia Maritime AB (publ), 556068-5819, kallas till årsstämma tisdagen den 28 april 2015 kl 14:00 på Lorensbergsteatern i Lorensbergsparken, Göteborg. Stämmolokalen öppnas klockan 13:15. 

Registrering och anmälan

Rätt att deltaga i stämman har den aktieägare som 

  • dels är registrerad som aktieägare i den av Euroclear Sweden AB förda aktieboken onsdagen den 22 april 2015
  • dels anmäler sitt deltagande, och det antal biträden (högst två) som aktieägaren önskar medföra, till bolaget under adress Concordia Maritime AB, 405 19 Göteborg, per telefon 031 855102 eller e-post arsstamma@concordiamaritime.com senast onsdagen den 22 april 2015

Förvaltarregistrerade aktier

Aktieägare, som låtit förvaltarregistrera sina aktier måste, för att ha rätt att delta i årsstämman, tillfälligt inregistrera sina aktier i eget namn hos Euroclear Sweden AB. Aktieägare som önskar sådan omregistrering måste underrätta sin förvaltare om detta i god tid före den 22 april 2015 då sådan omregistrering ska vara verkställd. 

Valberedning inför årsstämman 2015

Vid årsstämman 2014 beslöts att valberedningen skulle bestå av företrädare för de två största aktieägarna jämte bolagets vice styrelseordförande. Valberedningens sammansättning presenterades på bolagets hemsida den 28 oktober 2014.

Valberedningen har utgjorts av Arne Lööw från 4:e AP-fonden  (ca 6,4% av aktierna), Stefan Brocker (bolagets vice ordförande) och Martin Svalstedt som representant för Stena Sessan Rederi AB (ca 52 % av aktierna) och ordförande i valberedningen.

Kallelse till årsstämman 2015

Valberedningens förslag till årsstämman 2015

Protokoll från årsstämma 28 april 2015