Årsstämma 2014

Årsstämman ägde rum den 29 april 2014. Vid stämman närvarade 95 aktieägare, personligen eller genom ombud, vilka representerade 77 procent av rösterna. Samtliga styrelseledamöter valda av stämman var närvarande. På plats fanns även bolagets revisor och ledamöterna i valberedningen.

Några av de beslut stämman fattade var följande:

  • Att i enlighet med styrelsens förslag besluta om att ingen utdelning ska utgå för 2013.
  • Att årsarvode till styrelsen exklusive rese­ersättningar ska utgå med SEK 1 925 000, att oförändrat fördelas med SEK 400 000 till ordföranden och vice ordföranden och med SEK 225 000 vardera till styrelseledamöter som inte är anställda i koncernen, samt att revisorerna ska erhålla ersättning för skäliga kostnader enligt räkningar baserade på verklig tidsåtgång för upp­dragens fullgörande.
  • Principer för ersättnings- och anställningsvillkor för VD och övriga ledande befattningshavare.
  • Rutiner för valberedningens tillsättande och arbete.

Valberedning inför årsstämman 2014

Valberedningen utgjordes inför årsstämman 2014 av Arne Lööw från 4:e AP-fonden  (ca 3,2% av aktierna), Carl Mikael von Mentzer (bolagets vice ordförande) och Karl-Magnus Sjölin som representant för Stena Sessan Rederi AB (ca 52 % av aktierna) och ordförande i valberedningen. Valberedningens sammansättning presenterades på bolagets hemsida den 15 oktober 2013.