Årsstämma 2012

Årsstämman ägde rum den 26 april 2012. Vid stämman närvarade 95 aktieägare, personligen eller genom ombud, vilka representerade 76 procent av rösterna. Samtliga styrelseledamöter valda av stämman var närvarande. På plats fanns även bolagets revisor och ledamöterna i valberedningen.

Några av de beslut stämman fattade var följande:

  • Att i enlighet med styrelsens förslag dela ut SEK 1,00 per aktie för 2011.
  • Omval av styrelseledamöterna Dan Sten Olsson, Carl Mikael von Mentzer, Mats Jansson, Morten Chr. Mo och Stefan Brocker. (Jörgen Lorén, arbetstagarrepresentant, Jens Ole Hansen, arbetstagarrepresentant och Göran Dahlman, suppleant). Nyval av Carl-Johan Hagman och Michael G:son Löw.
  • Carl-Johan Hagman vald till ny styrelseordförande.
  • Att årsarvode till styrelsen exklusive reseersättningar ska utgå med SEK 1 925 000, att oförändrat fördelas med SEK 400 000 till ordföranden och vice ordföranden och med SEK 225 000 vardera till styrelseleda - möter som inte är anställda i koncernen, samt att revisorerna ska erhålla ersättning för skäliga kostnader enligt räkningar baserade på verklig tidsåtgång för uppdragens fullgörande.
  • Principer för ersättnings- och anställningsvillkor för VD och övriga ledande befattningshavare.
  • Rutiner för valberedningens tillsättande och arbete.

Valberedning inför årsstämman 2012

Valberedningen bestod inför årsstämman 2012 av C. Mikael von Mentzer, vice ordförande i styrelsen för Concordia Maritime, Karl-Magnus Sjölin, ordförande i valberedningen och representant för största ägaren Stena Sessan (ägare till ca 52% av aktierna) samt Arne Lööw som representant för tredje största ägare Fjärde AP Fonden (ägare till ca 5,6% av aktierna). Valberedningens sammansättning presenterades på bolagets hemsida den 30 september 2011.