1 januari–30 september 2022

 • Totala intäkter
  Q3 MSEK 118,2 (165,6)
  9 mån MSEK 423,1 (553,6)

 • EBITDA
  Q3 MSEK 38,0 (–56,8)
  9 mån MSEK 170,4 (–119,1)

 • Resultat före skatt
  Q3 MSEK –22,8 (–141,4)
  9 mån MSEK –16,7 (–350,0)

 • Resultat efter skatt per aktie:
  Q3 SEK –0,48 (–2,96)
  9 mån SEK –0,37 (–7,39)

Händelser under tredje kvartalet

 • Avtal om försäljning av tre P-MAX-fartyg. Sammantaget väntas försäljningen medföra en positiv likviditetseffekt om cirka MUSD 30. Likviditetsöverskottet kommer användas till accelererad amortering av lån.
 • Leverans av den försålda P-MAX-tankern Stena Paris. Försäljningen har möjliggjort en accelererad amortering av lån om ca MUSD 5.

Nyckeltal

  Kvartal 3
(jul–sep)
9 månader
(jan–sep)
Helår
  2022 2021 2022 2021  2021
Totala intäkter, MSEK 118,2  165.6  423,1  553,6  704,8 
EBITDA, MSEK 38,0  –56,8  170,4  –119,1  –82,6 
EBITDA, MUSD 3,4  –6,6  17,2  –14,0 –9,6 
Rörelseresultat, MSEK –3,6 –117,5 42,8 293,5 –583,5
Resultat före skatt, MSEK –22,8 –141,4 –16,7 –350,0 –658,2
Resultat efter skatt, MSEK –22,8 –141,4 –17,6 –352,6 –660,4
Räntebärande skulder 1 053,9  1 566,5  1 053,9 1 566,5  1 597,6 
Soliditet, % 20  25  20 25  14 
Räntabilitet på eget kapital, % neg  neg  neg  neg  neg 
Disponibel likviditet inklusive 
outnyttjade kreditfaciliteter, MSEK
86,1 70,0 86,1 70,0 34,9
Resultat efter skatt per aktie, SEK –0,48 –2,96 –0,37 –7,39 –13,84
Eget kapital per aktie, SEK 7,12 12,49 7,12 12,49 6,21
Lost Time Injury