1 januari–30 juni 2022

 • Totala intäkter
  Q2: MSEK 180,8 (208,4)
  H1: MSEK 304,9 (388,0)

 • EBITDA
  Q2: MSEK 102,7 (–16,7)
  H1: MSEK 132,4 (–62,4)

 • Resultat före skatt
  Q2: MSEK 36,5 (–88,4)
  H1: MSEK 6,0 (–208,6)

 • Resultat efter skatt per aktie
  Q2: MSEK 0,75 (–1,88)
  H1: MSEK 0,11 (–4,42)

Händelser under andra kvartalet

 • Försäljning av suezmaxtankern Stena Supreme. Försäljningen medförde en positiv likviditetseffekt på ca MUSD 4.
 • Stark marknad. Resultatet positivt påverkat av vinstdelning för H1 om MUSD 1,9 vilket möjliggör accelererad avbetalning på lån.

Händelser efter kvartalets utgång

 • Ingått avtal om försäljning av P-MAX-tankern Stena Paris. Försäljningen väntas möjliggöra accelererad avbetalning på lån om ca MUSD 5.

Nyckeltal

  Kvartal 2
(apr–juni)
Halvår
(jan–juni)
Helår
  2022 2021 2022 2021  2021
Totala intäkter, MSEK 180,8 208,4 304,9 388,0 704,8
EBITDA, MSEK 102,7 –16,7 132,4 –62,4 –82,6
EBITDA, MUSD 10,6 –2,0 13,8 –7,4 –9,6
Rörelseresultat, MSEK 58,9 –74,2 46,5 –176,1 –583,5
Resultat före skatt, MSEK 36,5 –88,4 6,0 –208,6 –658,2
Resultat efter skatt, MSEK 35,7 –89,7 5,2 –211,1 –660,4
Soliditet, % 20 24 20 24 14
Räntabilitet på eget kapital, % neg neg neg neg neg
Disponibel likviditet inklusive 
outnyttjade kreditfaciliteter, MSEK
88,9 139,5 88,9 139,5 34,9
Resultat efter skatt per aktie, SEK 0,75 –1,88 0,11 –4,42 –13,84
Eget kapital per aktie, SEK 7,18 14,67 7,18 14,67 6,21
Lost Time Injury 0 0 0 2 0