1 januari–30 september 2019

 • Totala intäkter 
  Q3: MSEK 259,2 (258,6)
  9 månader: MSEK 822,6 (685,2)

 • EBITDA
  Q3: MSEK 52,4 (–18,0)
  9 månader: MSEK 187,3 (–20,3)

 • Resultat före skatt
  Q3: MSEK –35,6 (–66,9)
  9 månader: MSEK  –73,0 (–162,6)

 • Resultat efter skatt per aktie 
  Q3: SEK –0,75 (–1,40)
  9 månader: SEK  –1,53 (–3,41)

Händelser under tredje kvartalet

 • Utkontraktering av Stena Performance och Stena Polaris på Consecutive Voyage Charter i cirka 8–10 månader

 • IMOIIMAX-bonus om MUSD 5 mottagen

Händelser efter kvartalets utgång

 • Utbefraktningsavtal (TC) om 2 år med option på ytterligare ett år tecknat för Stena Perros, Stena Progress och Stena Premium

Nyckeltal

  Kvartal 3
(jul–sep)
9 månader (jan-sep) Helår
  2019 2018 2019 2018  2018
Totala intäkter, MSEK 259,2 258,6 822,6 685,2 1 052,9 
EBITDA, MSEK 52,4 –18,0 187,3 –20,3 56,8 
EBITDA, MUSD 5,4 –2,1 19,9 –2,4 6,5 
Rörelseresultat, MSEK –10,6 –66,4 2,9 –158,3 –130,1 
Resultat före skatt, MSEK –35,6 –66,9 –73,0 –162,6 –181,9 
Resultat efter skatt, MSEK –35,6 –67,0 –73,1 –162,7 –182,1 
Soliditet, % 30 40 30 40 38 
Räntabilitet på eget kapital, % –8 –17 –8 –17 –15
Disponibel likviditet inklusive 
outnyttjade kreditfaciliteter, MSEK
158,4 185,0 158,4 185,0 160,1 
Resultat efter skatt per aktie, SEK –0,75 –1,40 –1,53 –3,41 –3,81 
Eget kapital per aktie, SEK 23,08 24,24 23,08 24,24 22,24 
Lost Time Injury 0 0