1 januari–30 juni 2019

 • Totala intäkter
  Q2: MSEK 252,7 (227,0)
  H1: MSEK 563,4 (426,6)

 • EBITDA
  Q2: MSEK 53,3 (–9,3)
  H1: MSEK 134,9 (–2,3)

 • Resultat före skatt
  Q2: MSEK –39,2 (–57,0)
  H1: MSEK –37,4 (–95,7)

 • Resultat efter skatt per aktie 
  Q2: SEK –0,82 (–1,19)
  H1: SEK –0,78 (–2,01)

Händelser efter kvartalets utgång

 • I juli utkontrakterades Stena Performance och Stena Polaris på Consecutive Voyage Charter i ca 8–10 månader.

Nyckeltal

  Kvartal 2
(apr–juni)
Halvår (jan-juni) Helår
  2019 2018 2019 2018  2018
Totala intäkter, MSEK 252,7 227,0 563,4  426,6  1 052,9 
EBITDA, MSEK 53,3 -9,3 134,9  -2,3  56,8 
EBITDA, MUSD 5,6 -1,2 14,5  -0,3  6,5 
Rörelseresultat, MSEK -7,8 -55,5 13,4  -91,9  –130,1 
Resultat före skatt, MSEK  -39,2 –57,0 -37,4  -95,7  –181,9 
Resultat efter skatt, MSEK -39,2 –57,0 -37,5  -95,7  –182,1 
Soliditet, % 32 41 32  41  38 
Räntabilitet på eget kapital, % -11 –54 -11  -54  –15
Disponibel likviditet inklusive 
outnyttjade kreditfaciliteter, MSEK
219,3 185,0 219,3  185,0  160,1 
Resultat efter skatt per aktie, SEK -0,82 –1,19 -0,78  -2,01  –3,81 
Eget kapital per aktie, SEK 23,40 25,94 23,40  25,94  22,24 
Lost Time Injury 0 0