1 januari–31 december 2018

 • Totala intäkter
  Q4: MSEK 367,8 (193,8)
  12 mån: MSEK 1 052,9 (827,5)

 • EBITDA
  Q4: MSEK 77,1 (10,1)
  12 mån: MSEK 56,8 (51,3)

 • Resultat före skatt
  Q4: MSEK –19,4 (–42,0)
  12 mån: MSEK –181,9 (–660,2)

 • Resultat efter skatt per aktie
  Q4: SEK –0,41 (–0,88)
  12 mån: SEK –3,81 (–13,83)

Händelser under fjärde kvartalet

 • Försäljning av andelar i periodinbefraktning av Suezmaxfartyg

 • Ytterligare ett kvartal utan Lost Time Injury (LTI). Därmed har bolaget haft fem år i rad utan LTI.

 • Styrelsen föreslår till kommande bolagsstämma en utdelning om 0 (0) SEK/aktie.

Nyckeltal

  Kvartal 4
(okt–dec)
Helår
  2018 2017  2018 2017
Totala intäkter, MSEK 367,8  193,8 1,052.9  827,5
EBITDA, MSEK 77,1  10,1 56.8  51,3
EBITDA, MUSD 8,9  1,2 6.5  6,0
Rörelseresultat, MSEK  28,2 –32,9 –130.1  –624,6
Rörelseresultat exklusive nedskrivning och skatt, MSEK  –19.4 –42,0 –181.9  –186,5
Resultat före skatt, MSEK  –19.4 –42,0 –181.9  –660,2
Resultat efter skatt, MSEK  –19.5 –42,0 –182.1  –660,2
Soliditet, % 38  41 38  41
Räntabilitet på eget kapital, %  –15.6 –41,7 –15.6  –41,7
Disponibel likviditet inklusive 
outnyttjade kreditfaciliteter, MSEK
160.1  335,5 160.1  335,5
Resultat efter skatt per aktie, SEK  –0.41 –0,88 –3.81  –13,83
Eget kapital per aktie, SEK 22.24  25,60 22.24  25,60
Lost Time Injury 0 0