Concordia Maritimes arbete för en mer hållbar tanksjöfart

Genom att tillhandahålla effektiva transporter av huvudsakligen förädlade oljor strävar Concordia Maritime efter att skapa värde för kunder, ägare, medarbetare och samhället i stort. I detta arbete utgör arbetet med hållbarhetsfrågor en helt integrerad del.

Concordia Maritimes hållbarhetsarbete utgår från tre fokusområden som vi bedömer som mest väsentliga och där den största möjligheten till påverkan finns.

1. Tillhandahålla säkra tanktransporter

Concordia Maritimes verksamhet ska bedrivas på ett sätt som skyddar de anställda, miljön och fartygen. Genom en stark säkerhetskultur på alla nivåer inom organisationen ska risken för olyckor och incidenter förebyggas.

Läs mer

2. Minska vår miljöpåverkan

Concordia Maritime har ett tydligt åtagande att minska verksamhetens inverkan på miljön. Inom organisationen och i samarbete med andra aktörer bedrivs ett kontinuerligt arbete med att minska utsläppen och öka energieffektiviteten.

Läs mer

3. Ta vårt ansvar för anställda och samhälle

Concordia Maritime är en ansvarstagande arbetsgivare och samhällsaktör som verkar för goda arbetsvillkor, jämställdhet, mänskliga rättigheter och bekämpande av all form av korruption.

Läs mer

Principer och riktlinjer

Ett tydligt ramverk sätter riktlinjerna för hur vi ska agera som ett ansvarsfullt företag och arbetsgivare.

Läs mer

Partnerskap och samarbeten

Påverkan sker genom tät samverkan med partners och andra samarbeten.

Läs mer

Styrning och uppföljning

Ett strukturerat arbetssätt för styrning och uppföljning skapar förutsättningar att mäta och förbättra vår hållbarhetsprestanda.

Läs mer