Världsledande kompetens

Concordia Maritimes verksamhet bedrivs i nära samarbete med flera av företagen inom Stena Sfären. Partnerskapen ger tillgång till världsledande kompetens inom samtliga sjöfartens områden: från konceptutveckling och bemanning till teknisk drift, befraktning och kommersiell operation. 

Organisatoriskt består Concordia Maritime av en land- och en sjöorganisation. En stor del av det dagliga operativa arbetet i form av befraktning och bemanning sker i samarbete med externa leverantörer, huvudsakligen Stena Bulk, Northern Marine Management och Stena Teknik. Det nära samarbetet innebär att verksamheten kan bedrivas kostnadseffektivt samtidigt som tillgången till världsledande kompetens inom samtliga sjöfartens områden säkerställs.

En del av Stena Sfären

Sedan grundandet 1939 har verksam­heten expanderat kraftigt. Med 19 000 medarbetare verksamma över hela världen är Stena Sfären idag en av ­Sveriges största familjeägda företagsgrupper. Verksam­heten spänner över sjöfart, återvinning, fastigheter och finans. Till framgångsfaktorerna hör omtanke om ­kunderna, ­innovativa ­lösningar och perfekt utförande. Läs mer på www.stena.com.

Läs mer om samarbetet mellan Concordia Maritime och Stena Sfären här.

 

Kartan visar var Concordia Maritime, Stena Bulk, Northern Marine Management och Stena Teknik har kontor.

Stena Bulk

Kommersiell operation

Stena Bulk bistår såväl företag inom Stena Sfären som externa kunder med tjänster inom marknadsföring, befraktning och kommersiell operation av fartyg. Totalt befraktar och opererar Stena Bulk cirka 100 fartyg över hela världen. Bland kunderna finns såväl ledande olje- och gasbolag som oberoende handelshus. Stena Bulk fungerar som Concordia Maritimes marknadsorganisation och ansvarar för befraktning, marknadsföring och kommersiell operation. Genom det nära samarbetet får Concordia Maritime tillgång till en världsomspännande organisation med gedigen kunskap och erfarenhet av samtliga segment inom tankmarknaden. Stena Bulk har kontor i Göteborg, Houston, Singapore, Dubai och Köpenhamn.

www.stenabulk.com

Närheten till kunderna utgör en av Stena Bulks främsta framgångsfaktorer och konkurrensfördelar. Med kontor i Göteborg, Köpenhamn, Houston, Singapore, Dubai, Shanghai och Yokohama skapas förutsättningar för att effektivt lösa kundernas transport-, logistik- och tradingbehov. 

Northern Marine Management

Bemanning, drift och underhåll

Stenaägda Northern Marine Management (NMM) ansvarar för bemanning, drift och tekniskt underhåll av Concordia Maritimes fartyg. Sedan grundandet 1983 har NMM expanderat kraftigt och har idag drifts- och/eller bemanningsansvar för cirka 130 fartyg av varierande typer och storleksklasser med totalt cirka 7 500 ombordanställda. Bland de externa kunderna finns flera av världens ledande shipping- och oljebolag.

NMM ligger i absolut framkant när det gäller ship management. Utöver internationella ackrediteringar har NMM även utvecklat ett verktyg för att uppnå ständiga förbättringar – Behavior Based Safety (BBS). Verktyget har resul­terat i ett lägre antal olyckor än branschgenomsnittet och är även en starkt bidragande orsak till det mycket låga antalet tillbud och olyckor ombord på Concordia Maritimes fartyg.

www.nmm-stena.com

NMMs verksamhet bedrivs från huvudkontoret i Glasgow. Därutöver finns även kontor i Aberdeen, Göteborg, Rotterdam, St Petersburg, Houston, Mumbai, Shanghai, Singapore och Busan.

Stena Teknik

Utveckling och teknisk drift

Stena Teknik är en resurs för samtliga marina affärsområden inom Stena Sfären. Verksamheten omfattar ny- och ombyggnadsprojekt, allmän marinteknisk rådgivning samt upphandling. Dessutom bedrivs forskning och utveckling inom det marina området. Arbetet omfattar all typ av shipping, från persontrafik till oljetankers och riggar. Stena Teknik har genom dessa olika åtaganden byggt upp en omfattande kunskapsbank inom marin teknik och skeppsbyggnad och är idag en av de ledande aktörerna globalt. Ett bevis på den höga kompetensen är att Stena Teknik ofta får fungera som remissinstans för olika frågor kring skeppsteknik inom EU.

www.stenateknik.com

Stena Teknik bistår Concordia Maritime med expertis inom exempelvis korrosionsskydd, klassningsfrågor och säkerhet till mer omfattande projekt som omfattar utveckling och projektering av nya fartyg.