Samarbetet mellan Concordia Maritime och Stena Sfären

Det nära samarbetet med de närstående bolagen inom Stena Sfären ger tillgång till världsledande kompetens inom sjöfartens samtliga områden: från konceptutveckling och bemanning till teknisk drift, befraktning och kommersiell operation. Det skapar också förutsättningar för en kostnadseffektiv egen organisation.

Företagsledningen bedömer att samarbetena utgör några av Concordia Maritimes främsta styrkor, även om relationen också är behäftad med en viss risk i och med att tjänster köps från ett fåtal leverantörer. 

Ända sedan Concordia Maritime grundades har det funnits ett avtal som reglerar förhållandet mellan bolagen vad avser nya affärer. Avtalet ger Concordia Maritime rätten att för varje ny affärsmöjlighet som Stena Bulk utvecklar välja att avstå eller delta med 50 eller 100 procent.

Inom följande områden köper Concordia Maritime tjänster från bolag inom Stena Sfären:

  • Befraktning av fartyg: Stena Bulk
  • Kommersiell operation (och administration): Stena Bulk
  • Drift och bemanning av koncernens fartyg: Northern Marine Management
  • Teknisk support: Stena Teknik
  • Inköp av bunkerolja: Stena Bulk
  • Försäkringstjänster: Stena Rederi AB
  • Kontorshyra och kontorsservice: Stena Rederi AB

Samtliga närstående transaktioner sker enligt marknadsmässiga villkor och priser. Avtalen mellan parterna revideras årligen. Som komplement till avtalen finns ett policydokument där bland annat praktisk hantering av affärsmöjligheter, informationshantering och loggningsförfarande regleras.