Ersättning till koncernledning

Vi strävar efter att erbjuda totala ersättningar som är rättvisa och konkurrenskraftiga. Samtliga medarbetare erhåller ersättning i form av fast lön samt möjlighet till bonus. Riktlinjer för ersättning till koncernledningen bereds av styrelsen och beslutas av årsstämman.

Ersättning till VD beslutas därefter av styrelsen. Ersättningar till övriga ledande befattningshavare bereds och beslutas av VD.

Styrelsen lämnar förslag på ersättningsriktlinjer för koncernledningen avseende:

  • Mål och grunder för beräkning av rörlig ersättning
  • Förhållandet mellan fast och rörlig lön
  • Förändringar i fast eller rörlig lön
  • Kriterier för utvärdering av rörlig lön, långsiktiga incitament, pensionsvillkor och andra förmåner

Styrelsen beslutar om lön och övriga anställningsvillkor för verkställande direktören. För ytterligare information om ersättningar, långsiktiga incitamentsprogram och pensionsplaner, se förvaltningsberättelse samt not 4 i årsredovisningen.