Bolagsstyrning

Till grund för styrningen av Concordia Maritime ligger den svenska Aktiebolagslagen och Nasdaq  Stockholms regelverk, inklusive Svensk kod för bolagsstyrning (”Koden”) liksom andra tillämpliga svenska och utländska lagar och regler.

Vi tillämpar Koden och Årsredovisningslagen och bolagsstyrningsrapporterna har upprättats som en del av kodtillämpningen. Svensk kod för bolagsstyrning finns på www.bolagsstyrning.se. Viss information enligt ÅRL 6 kap 6 § punkt 3 finns att läsa i förvaltningsberättelsen i årsredovisningen.

Tillämpning av bolagsstyrningskoden

Concordia Maritime tillämpar Svensk kod för bolagsstyrning och Bolagsstyrningsrapporterna upprättas som en del av kodtillämpningen. Utöver beskrivningen av själva bolagsstyrningen ges i rapporterna en sammanfattande beskrivning av hur den operativa styrningen av den dagliga verksamheten utförs. Bolagsstyrningsrapporten har granskats av bolagets revisorer och det finns inga avvikelser från koden.

I bolagsstyrningsrapporten i årsredovisningen kan du läsa mer om principerna för Concordia Maritimes bolagstyrning och operativa styrning av verksamheten.

Bolagstyrningssrapport 2022

Bolagstyrningssrapport 2021

Bolagstyrningssrapport 2020

Bolagstyrningssrapport 2019

Bolagsstyrningsrapport 2018

Bolagsstyrningsrapport 2017

Bolagsstyrningsrapport 2016

Bolagsstyrningsrapport 2015

Bolagsstyrningsrapport 2014

Bolagsstyrningsrapport 2013

Bolagsstyrningsrapport 2012

Bolagsstyrningsrapport 2011

Bolagsstyrningsrapport 2010

Bolagsstyrningsrapport 2009