Minska vår miljöpåverkan

Tillsammans med partners bedriver Concordia Maritime ett målmedvetet och långsiktigt arbete för att minimera påverkan. Stort fokus ligger på att säkerställa en effektiv bränsle- och energianvändning. Till aktiviteterna och åtgärderna hör dels kontinuerlig uppföljning av fartygens energiförbrukning, dels system och rutiner som möjliggör fart- och ruttoptimering baserat på väderförhållanden, väntetider i hamnar, bunkerkostnader och kundbehov. Arbetet omfattar såväl rutiner i samband med drift till havs, som vid väntan i hamn.

Den egna miljöpåverkan består främst av utsläpp av koldioxid, svavel- och kväveoxider samt skadliga partiklar i samband med förbrukning av bunkerolja. Därutöver finns även en potentiell risk för spridande av organismer till följd av utsläpp av ballastvatten. Inom båda områdena bedrivs ett arbete för att reducera respektive helt eliminera påverkan på miljön.

AMBITION OCH INRIKTNING AKTIVITETER OCH INITIATIV

Minska utsläppen från verksamheten

 • Energy management
 • Ruttplanering baserad på realtidsdata
 • Tekniska åtgärder för ökad bränsleeffektivitet och minskade utsläpp
 • Utvärdering av alternativa bränslen och Carbon capture and storage (CCS)

Minska påverkan på den marina miljön

 • Installation av system för rening av ballastvatten
 • Rutiner för att minska risken för oljespill
 • Minskning av utsläpp av avloppsvatten
 • Utfasning av engångsplast

Ta ansvar för fartygens livscykel/värdekedja

 • Tydliga kriterier vid fartygsbeställningar
 • Investeringar i befintligt tonnage för teknisk vidareutveckling och underhåll
 • Återvinning av fartyg ska alltid ske enligt relevanta regelverk